KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
     www.kaposvar.hu  

 
KÖZZÉTÉTELI LISTÁK
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név)Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
2. Székhely7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)7400 Kaposvár, Pf. 35. 
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)Telefonkönyv 
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)Telefonkönyv 
6. Központi elektronikus levélcímTelefonkönyv 
7. A honlap URL-jehttps://kph.kaposvar.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Telefonkönyv 
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveÜgyintézési iránytű 
10. Az ügyfélfogadás rendjeÜgyintézési iránytű 
 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti ábra 
 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Hivatal vezetői
Közgyűlés 
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Telefonkönyv 
 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Intézmények alapító okiratai
Óvodák
Háziorvosok, Fogorvosok
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó gazdasági társaságok adatai
 
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jeIntézmények alapító okiratai
Óvodák
Háziorvosok, Fogorvosok
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó gazdasági társaságok adatai
 
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeIntézmények alapító okiratai
Óvodák
Háziorvosok, Fogorvosok
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó gazdasági társaságok adatai
 
 

1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Önkormányzati tulajdonú kis részesedésű
Többségi tulajdonú
 
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Önkormányzati tulajdonú kis részesedésű
Többségi tulajdonú
 
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Önkormányzati tulajdonú kis részesedésű
Többségi tulajdonú
 
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Önkormányzati tulajdonú kis részesedésű
Többségi tulajdonú
 
 

1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljaA közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai 
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyeA közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai 
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásaA közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai 
 

1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neveA közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neveA közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 
 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeSomogy Megyei Kormányhivatal honlapja 
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeSomogy Megyei Kormányhivatal honlapja 
 

1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Intézmények alapító okiratai
Önkormányzati intézmények
Működési engedélyek  
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Intézmények alapító okiratai
Önkormányzati intézmények
Működési engedélyek  
 

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Hivatali SZMSZ
Kozgyűlési SZMSZ
Adatvédelmi szabályzat
 
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven 
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Városi Fürdő
TOURINFORM-Kaposvár
Városgondnokság
Csiky Gergely Színház 
 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezéseÜgyintézési iránytű 
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területeÜgyintézési iránytű 
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásaÜgyintézési iránytű 
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegeÜgyintézési iránytű 
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásÜgyintézési iránytű 
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időÜgyintézési iránytű 
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőÜgyintézési iránytű 
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaÜgyintézési iránytű 
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásÜgyintézési iránytű 
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlÜgyintézési iránytű 
 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Egészségügyi Intézmények, Szociális Intézmények: Sport Intézmények, Művelődési Intézmények, Művészeti Intézmények, Kollégiumok, Középiskolák, Általános Iskolák, Óvodák: Városi Fürdő
TOURINFORM-Kaposvár
Városgondnokság
Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
Csiky Gergely Színház
Lakossági közszolgáltatási díjak
 
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Egészségügyi Intézmények, Szociális Intézmények: Sport Intézmények, Művelődési Intézmények, Művészeti Intézmények, Kollégiumok, Középiskolák, Általános Iskolák, Óvodák: Városi Fürdő
TOURINFORM-Kaposvár
Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
Városgondnokság
Csiky Gergely Színház
Lakossági közszolgáltatási díjak
 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Egészségügyi Intézmények, Szociális Intézmények: Sport Intézmények, Művelődési Intézmények, Művészeti Intézmények, Kollégiumok, Középiskolák, Általános Iskolák, Óvodák: Városi Fürdő
TOURINFORM-Kaposvár
Városgondnokság
Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
Csiky Gergely Színház
Lakossági közszolgáltatási díjak
 
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Egészségügyi Intézmények, Szociális Intézmények: Sport Intézmények, Művelődési Intézmények, Művészeti Intézmények, Kollégiumok, Középiskolák, Általános Iskolák, Óvodák: Városi Fürdő
TOURINFORM-Kaposvár
Városgondnokság
Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
Csiky Gergely Színház
Lakossági közszolgáltatási díjak
Kaposvári Parkolási Kft-vel kötött megállapodás
Fizető parkolásból származó bevétel
 
 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Polgármesteri Hivatal SZMSZ
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálatások Központi Hivatala
 
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Polgármesteri Hivatal SZMSZ
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálatások Központi Hivatala
 
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Polgármesteri Hivatal SZMSZ
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálatások Központi Hivatala
 
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Polgármesteri Hivatal SZMSZ
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálatások Központi Hivatala
 
 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiA közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaA közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaA közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeA közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 
 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Bizottságok, Nemzetiségi- és Részönk. jegyzőkönyvei

Közgyűlési anyagok

 
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Bizottságok, Nemzetiségi- és Részönk. jegyzőkönyvei

Közgyűlési anyagok

 
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Bizottságok, Nemzetiségi- és Részönk. jegyzőkönyvei

Közgyűlési anyagok

 
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Bizottságok, Nemzetiségi- és Részönk. jegyzőkönyvei

Közgyűlési anyagok

 
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Bizottságok, Nemzetiségi- és Részönk. jegyzőkönyvei

Közgyűlési anyagok

 
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Bizottságok, Nemzetiségi- és Részönk. jegyzőkönyvei

Közgyűlési anyagok

 
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Bizottságok, Nemzetiségi- és Részönk. jegyzőkönyvei

Közgyűlési anyagok

 
8. A testületi szerv üléseinek napirendje A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Bizottságok, Nemzetiségi- és Részönk. jegyzőkönyvei

Közgyűlési anyagok

 
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Bizottságok, Nemzetiségi- és Részönk. jegyzőkönyvei

Közgyűlési anyagok

 
 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny  
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny  
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny  
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny  
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny  
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny  
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny  
 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukHirdetmények
Közgyűlési anyagok
Kaposvári Közlöny
 
 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  
 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közérdekű adatok közzétételének szabályzata
Telefonkönyv
 
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közérdekű adatok közzétételének szabályzata
Telefonkönyv
 
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közérdekű adatok közzétételének szabályzata
Telefonkönyv
 
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közérdekű adatok közzétételének szabályzata
Telefonkönyv
 
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közérdekű adatok közzétételének szabályzata
Telefonkönyv
 
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közérdekű adatok közzétételének szabályzata
Telefonkönyv
 
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közérdekű adatok közzétételének szabályzata
Telefonkönyv
 
 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista 
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista 
 

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelentés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormanyzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről 2011.

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés a 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2012. évről
Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2011. évről Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2010. évről Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2009. évről Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2008. évről
Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2007. évről
 
 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításaiA közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 
 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaiA közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelentés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormanyzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről 2011.

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztés a 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2012. évről
Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2011. évről Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2010. évről Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2009. évről Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2008. évről
Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2007. évről
 
 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Államigazgatási hatósági statisztika (2016/2. félévi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2016/1. félévi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2015/2. félévi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2015/1. félévi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2014. évi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2013. évi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2012. évi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2011. évi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2009. évi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2006. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2016/2. félévi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2016/1. félévi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2015/2. félévi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2015/1. félévi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2014. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2013. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2012. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2011. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2009. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2006. évi)
Ügyirat statisztika (2016/2. félévi)
Ügyirat statisztika (2016/1. félévi)
Ügyirat statisztika (2015/2. félévi)
Ügyirat statisztika (2015/1. félévi)
Ügyirat statisztika (2014. évi)
Ügyirat statisztika (2013. évi)
Ügyirat statisztika (2011. évi)
Ügyirat statisztika (2009. évi)
Ügyirat statisztika (2006. évi)
Ügyiratforgalmi és hatósági statisztika (1990-2014)
Szabálysértési statisztikák
Adóhátralékok alakulása
Az Építéshatósági Iroda által kiadott építési és használatbavételi engedélyek száma
 
 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Államigazgatási hatósági statisztika (2016/2. félévi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2016/1. félévi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2015/2. félévi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2015/1. félévi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2014. évi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2013. évi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2012. évi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2011. évi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2009. évi)
Államigazgatási hatósági statisztika (2006. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2016/2. félévi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2016/1. félévi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2015/2. félévi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2015/1. félévi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2014. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2013. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2012. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2011. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2009. évi)
Önkormányzati hatósági statisztika (2006. évi)
Ügyirat statisztika (2016/2. félévi)
Ügyirat statisztika (2016/1. félévi)
Ügyirat statisztika (2015/2. félévi)
Ügyirat statisztika (2015/1. félévi)
Ügyirat statisztika (2014. évi)
Ügyirat statisztika (2013. évi)
Ügyirat statisztika (2011. évi)
Ügyirat statisztika (2009. évi)
Ügyirat statisztika (2006. évi)
Ügyiratforgalmi és hatósági statisztika (1990-2014)
Szabálysértési statisztikák
Adóhátralékok alakulása
Az Építéshatósági Iroda által kiadott építési és használatbavételi engedélyek száma
 
 

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  
 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  
 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  
 

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  
 

II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, célja, összege, megvalósítási helye Támogatások  
2. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás Sportlétesítmények üzemeltetéséhez nyújtott keretmegállapodás

Sportlétesítmények üzemeltetéséhez biztosított támogatási kérelem 2022

Sportlétesítmények üzemeltetéséhez biztosított támogatási kérelem 2023

Sportlétesítmények üzemeltetéséhez biztosított támogatási kérelem 2024

Sportlétesítmények 2022. évi üzemeltetéséhez biztosított forrás átadásról szóló megállapodás

Sportlétesítmények 2023. évi üzemeltetéséhez biztosított forrás átadásról szóló megállapodás

Sportlétesítmények 2024. évi üzemeltetéséhez biztosított forrás átadásról szóló megállapodás  
 

III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Értékesítések és beszerzések  
 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Támogatások 
 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2017. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
Intézményi beszámoló - 2017
Pályázati beszámoló - 2017

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
1. melléklet - Intézményi beszámoló
2. melléklet - Pályázati beszámoló

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2015. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
Intézményi beszámoló - 2015
Pályázati beszámoló - 2014
Pályázati beszámoló - 2015

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2014. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
Melléklet

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2013. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
Melléklet

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
Melléklet

 
 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzési eljárás nyilvánossága
Tájékoztató a 2018. évi közbeszerzésekről
Tájékoztató a 2017. évi közbeszerzésekről
Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről
Tájékoztató a 2015. évi közbeszerzésekről
Tájékoztató a 2014. évi közbeszerzésekről
Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről
Tájékoztató a 2012. évi közbeszerzésekről
Tájékoztató a 2011. évi közbeszerzésekről