ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2006. február 23-i ülésére


Közgyűlési meghívó


Tervezett napirendi pontok:

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 34/2005. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és a nem lakáscélú helyiségek 2006. évi bérleti díjainak számításáról

ELŐTERJESZTÉS
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Távhőszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

ELŐTERJESZTÉS
a luxusadó megállapításához szükséges települési átlagértékek megállapításáról

ELŐTERJESZTÉS
a fiatal szakemberek megtartását és letelepedését célzó kezdeményezésekről

ELŐTERJESZTÉS
a Foglalkoztatási Támogatási Keret létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Városmarketing koncepciójának megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár és Környéke Turisztikai Fejlesztési Koncepciójának aktualizálásáról

ELŐTERJESZTÉS
a BITT Kft. határidő-módosítási kérelméről

ELŐTERJESZTÉS
belterületbe vonásról (Füredi út nyugati oldal, 015/36 hrsz.)

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár-Deseda-tó összekötő út építése kapcsán ingatlan egy részének kisajátításáról 

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Ady E. u. 4. sz. alatti üresen álló bérlakások bérlakás-állományból való törléséről

ELŐTERJESZTÉS
a 13726 hrsz-u /Toponár/ közterületből területrész értékesítés

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő volt 'üzemviteli épület' II. emeletének hasznosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő helyiségcsoport hasznosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő OKÉV által használt helyiségekről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Nyár u. 1. sz. alatti ingatlanban lévő magántulajdon megvásárlásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Zaranyi ltp-en lévő Kutyakiképző Iskola céljára használt terület hasznosításáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott hitelbiztosíték visszavonásáról

ELŐTERJESZTÉS
a News Outdoor Hungary Reklám KFT tulajdoncseréjéről

ELŐTERJESZTÉS
a 2006. évi cél- és 2007. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, illetve a fel nem használt támogatások lemondásáról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzati törzsvagyonba tartozó vízi közműveken végzendő üzemeltetői értéknövelő felújításokról

Borhi Zsombor tanácsnok előterjesztése
A Kapos folyó árvízvédelmének megerősítéséről

Egyéni képviselői indítvány
a kaposvári parkolási rend módosításáról

Csatlakozó előterjesztés
Pintér Lóránd képviselő úr egyéni képviselői indítványához a kaposvári parkolási renddel kapcsolatban

ELŐTERJESZTÉS
a volt bútorgyár területén (Katona J. u. 8857/2, 8857/7. hrsz.)  szabályozási terv módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Ady E. u. 6. szám alatti ingatlan homlokzat és tetőfelújításának elszámolásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, volt SÁÉV-telep területén ingatlanok cseréjéről

ELŐTERJESZTÉS
a közbeszerzések bonyolításáról

ELŐTERJESZTÉS
a 17/3 hrsz-ú - Somogy Parkoló – területének értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár város kulturális stratégiájáról

ELŐTERJESZTÉS
közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
köztéri szobor elhelyezéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Szentjakabi Hősi Emlékmű lektorátusi véleményezés utáni felállításáról

Pintér Lóránd képviselő egyéni képviselői indítványa külföldi idegennyelvi részképzés támogatásáról

CSATLAKOZÓ ELŐTERJESZTÉS
Pintér Lóránd önkormányzati képviselő külföldi idegen nyelvi részképzés fenntartói támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS
a jégkorong sport bekerüléséről a Sportiskola képzési struktúrájába az intézmény alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
műfüves borítású  labdarúgópálya létesítési pályázatról

ELŐTERJESZTÉS
a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ regionális módszertani feladatok ellátására benyújtott pályázatának támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére a kaposfüredi 15182/67 hrsz-ú terület szociális intézményi célra történő biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a gyermekjóléti központ, mint hiányzó gyermekjóléti alapellátás biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Magyar Kolping Szövetséggel támogató szolgáltatás biztosítására kötendő feladat-ellátási szerződésről

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Önkormányzattal a pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátása érdekében kötendő feladat-ellátási megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS
a részönkormányzatok támogatásának rendező elveiről, a felhasználás elmúlt évi tapasztalatairól, valamint a 2006. évi támogatás mértékéről

ELŐTERJESZTÉS
a BITT Kft. és a Center Invest International Kft. között létrejött tartozásátvállalási megállapodásról 

TÁJÉKOZTATÓ
a 2005. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ
a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2005. IV. negyedév)

ELŐTERJESZTÉS
a polgármester helyettesítéséről kistérségi üléseken

JELENTÉS
a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról

ELŐTERJESZTÉS
a polgármester és az alpolgármester illetményéről, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról, valamint költségátalányukról

ELŐTERJESZTÉS a kincstári vagyonkörbe tartozó egyes ingatlanok tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának igényléséről

ELŐTERJESZTÉS hozzájárulás megadásáról a NABI Rt. és a NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft. közötti engedményezési megállapodáshozELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének módosításáról
rendelet tervezet
- 1. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
- 1. melléklet 3.oldal - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
- 1.a melléklet - normk
- 1.b melléklet - közpt
- 1.c melléklet - átv
- 1.d melléklet - ebev
- 1.e melléklet - éptelek
- 2. melléklet - intézmények bevételei
- 2.a melléklet - élelmezési támogatás
- 3. melléklet - intézmények kiadásai
- 3.a melléklet - létszám
- 4. melléklet - önkormányzati kiadások
- 4.a melléklet - egyéb szervezetek támogatása
- 4.b melléklet - szociálpolitikai feladatok
- 5. melléklet - Intézmény felújítások
- 6. melléklet - Lakás -nem lakás felújítás
- 7. melléklet - Út-híd-járdafelújítások
- 8. melléklet - Víziközmű felújítások
- 9. melléklet - Felhalmozás
- 10. melléklet - céltartalékok előirányzata
- 11. melléklet 1.oldal - Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata
- 11. melléklet - 2.oldal - Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata
- 12. melléklet - több éves kötelezettségvállalások
- 1. kimutatás - intézményi hat.átcsop
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről
rendelet tervezet
- 1. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
- 1. melléklet 3.oldal - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
- 1.a melléklet - normatív, kötött felhasználású támogatások
- 1.b melléklet - központi támogatások
- 1.c melléklet - Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök
- 1.c.1. melléklet - Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel
- 1.d melléklet - egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
- 1.e melléklet - építési telek- és ingatlan értékesítés 2006.év
- 2. melléklet - intézmenyek bevételei
- 2.a melléklet - élelmezés támogatása
- 3. melléklet - intézmenyek kiadásai
- 3.a melléklet - létszám
- 4. melléklet - önkormányzati gazdálkodás kiadásai
- 4.a melléklet - egyéb szervezetek támogatása
- 4.b melléklet - szociálpolitikai feladatok
- 4.c melléklet - Pótigények2006.
- 4.d melléklet - 2006. évi zárolás
- 5. melléklet - Intézmény felújítások
- 6. melléklet - Lakás -nem lakás felújítás
- 6.a melléklet - 2006.évi lakás-,nem lakás ingatlanok felújítása-panel
- 7. melléklet - Út-híd-járdafelújítások
- 8. melléklet - Víziközmű felújítások
- 9. melléklet - Felhalmozás 2006
- 10. melléklet - céltartalékok
- 11. melléklet - Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata
- 12. melléklet - több éves kötelezettségvállalások
- 13. melléklet 1.oldal - előirányzat felhasználási ütemterv bevételek
- 13. melléklet 2.oldal - előirányzat felhasználási ütemterv kiadások
- 14. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok
- 1. kimutatás - 2006. évi normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó bevételek alakulása
- 2. kimutatás - Támogatott pályázatok 2006
- 3. kimutatás - Források 2006
- 4. kimutatás - adósságszolgálat
- 5. kimutatás - évi hitelképesség felső határa
- 6. kimutatás - közvetett támogatások
- 1. függelék - Kapos Televízió és Rádió Kht.
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 34/2005. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és a nem lakáscélú helyiségek 2006. évi bérleti díjainak számításáról
KIEGÉSZÍTÉSEK az előterjesztéshez
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
Gazdasági és közlekedési miniszteri vélemény
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség véleménye
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a luxusadó megállapításához szükséges települési átlagértékek megállapításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a fiatal szakemberek megtartását és letelepedését célzó kezdeményezésekről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Foglalkoztatási Támogatási Keret létrehozásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Városmarketing koncepciójának megalkotásáról
Koncepció
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár és Környéke Turisztikai Fejlesztési Koncepciójának aktualizálásáról
Koncepció
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a BITT Kft. határidő-módosítási kérelméről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS belterületbe vonásról (Füredi út nyugati oldal, 015/36 hrsz.)
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár-Deseda-tó összekötő út építése kapcsán ingatlan egy részének kisajátításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Ady E. u. 4. sz. alatti üresen álló bérlakások bérlakás-állományból való törléséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 13726 hrsz-u /Toponár/ közterületből területrész értékesítés
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő volt "üzemviteli épület" II. emeletének hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő helyiségcsoport hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő OKÉV által használt helyiségekről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Nyár u. 1. sz. alatti ingatlanban lévő magántulajdon megvásárlásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Zaranyi ltp-en lévő Kutyakiképző Iskola céljára használt terület hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott hitelbiztosíték visszavonásáról
Bizottsági vélemények
TÁJÉKOZTATÓ a News Outdoor Hungary Reklám KFT tulajdoncseréjéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 2006. évi cél- és 2007. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, illetve a fel nem használt támogatások lemondásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati törzsvagyonba tartozó vízi közműveken végzendő üzemeltetői értéknövelő felújításokról
Bizottsági vélemények
Borhi Zsombor tanácsnok előterjesztése A Kapos folyó árvízvédelmének megerősítéséről
Bizottsági vélemények
Egyéni képviselői indítvány a kaposvári parkolási rend módosításáról
Bizottsági vélemények
Csatlakozó előterjesztés Pintér Lóránd képviselő úr egyéni képviselői indítványához a kaposvári parkolási renddel kapcsolatban
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a volt bútorgyár területén (Katona J. u. 8857/2, 8857/7. hrsz.) szabályozási terv módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Ady E. u. 6. szám alatti ingatlan homlokzat és tetőfelújításának elszámolásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, volt SÁÉV-telep területén ingatlanok cseréjéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a közbeszerzések bonyolításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 17/3 hrsz-ú - Somogy Parkoló – területének értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár város kulturális stratégiájáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS köztéri szobor elhelyezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Szentjakabi Hősi Emlékmű lektorátusi véleményezés utáni felállításáról
Bizottsági vélemények
Pintér Lóránd képviselő egyéni képviselői indítványa külföldi idegennyelvi részképzés támogatásáról
Bizottsági vélemények
CSATLAKOZÓ ELŐTERJESZTÉS Pintér Lóránd önkormányzati képviselő külföldi idegen nyelvi részképzés fenntartói támogatásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a jégkorong sport bekerüléséről a Sportiskola képzési struktúrájába az intézmény alapító okiratának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS műfüves borítású labdarúgópálya létesítési pályázatról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ regionális módszertani feladatok ellátására benyújtott pályázatának támogatásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére a kaposfüredi 15182/67 hrsz-ú terület szociális intézményi célra történő biztosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a gyermekjóléti központ, mint hiányzó gyermekjóléti alapellátás biztosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Magyar Kolping Szövetséggel támogató szolgáltatás biztosítására kötendő feladat-ellátási szerződésről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzattal a pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátása érdekében kötendő feladat-ellátási megállapodásról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a részönkormányzatok támogatásának rendező elveiről, a felhasználás elmúlt évi tapasztalatairól, valamint a 2006. évi támogatás mértékéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a BITT Kft. és a Center Invest International Kft. között létrejött tartozásátvállalási megállapodásról
Bizottsági vélemények
TÁJÉKOZTATÓ a 2005. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
pénzforgalmi mérleg
okt. - dec.
TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2005. IV. negyedév)
ELŐTERJESZTÉS a polgármester helyettesítéséről kistérségi üléseken
JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról
ELŐTERJESZTÉS a polgármester és az alpolgármester illetményéről, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról, valamint költségátalányukról
ELŐTERJESZTÉS a kincstári vagyonkörbe tartozó egyes ingatlanok tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának igényléséről
ELŐTERJESZTÉS hozzájárulás megadásáról a NABI Rt. és a NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft. közötti engedményezési megállapodáshoz


Bizottsági ülések:
1.2006. február 13.
(hétfő)
16 00 Toponári
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
2.2006. február 14.
(kedd)
08 00díszterem Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
3.2006. február 14.
(kedd)
13 00fszt. 15. Sportbizottság Meghívó
Előterjesztések
4.2006. február 14.
(kedd)
15 00 Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
5.2006. február 14.
(kedd)
16 00Noszlopy
utca 5.
Népjóléti Bizottság Meghívó
Előterjesztések
6.2006. február 14.
(kedd)
17 00 Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
7.2006. február 15.
(szerda)
09 00 Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
8.2006. február 15.
(szerda)
10 00díszterem Európai Uniós és
Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága
Meghívó
Előterjesztések
9.2006. február 15.
(szerda)
15 00fszt. 15. Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
10.2006. február 15.
(szerda)
14 30díszterem KIÉT Meghívó
11.2006. február 15.
(szerda)
16 00díszterem Érdekegyeztető Fórum,
Gazdasági Kamarák
Meghívó (É.F.)
Meghívó (G.K.)
12.2006. február 15.
(szerda)
16 00 Német
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
13.2006. február 15.
(szerda)
18 00 Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
14.2006. február 16.
(csütörtök)
08 00díszterem Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
15.2006. február 16.
(csütörtök)
13 00fszt. 15. Pénzügyi Bizottság Meghívó
Előterjesztések
16.2006. február 16.
(csütörtök)
15 00 Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
17.2006. február 16.
(csütörtök)
15 30I./118. Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
18.2006. február 16.
(csütörtök)
17 00 Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések