ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. február 22-i üléséreRendkívüli Pénzügyi- és Népjóléti Bizottsági összevont ülés
2007. február 20. (kedd) 1500, Helye: T103
Pénzügyi Bizottsági meghívó
Népjóléti Bizottsági meghívó
Napirendi pontok


Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:


ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS
az SzMSz felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III. 20.) önkormányzat rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az átruházott hatáskörben felhasználható támogatási keretek kezeléséről szóló rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Polgármesteri Hivatal munkavállalói anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről szóló - többször módosított - 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, valamint a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 15/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár Kártyáról szóló többször módosított 5/2005.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az Önkormányzati Tervtanács működési rendjéről szóló 51/2003.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról - - többször módosított - 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzati fenntartású általános iskolákban >>sajátos helyzet<< meghatározásáról szóló rendelet alkotásáról

ELŐTERJESZTÉS
az állatok tartásáról szóló - többször módosított - 3/1993. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Szabályozási Tervének (Ady E. utca déli tömbje, Kórház északi tömbje) és Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a 2007. és 2008. évi cél- és címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a fel nem használt támogatások lemondásáról

ELŐTERJESZTÉS
a víziközmű- érdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati határozat módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Töröcskei városrész, Simonfa, Zselickislak és Zselicszentpál települések szennyvíz-elvezetési programjáról

ELŐTERJESZTÉS
Kováts Zsolt parkoló építésével kapcsolatos felajánlásáról

ELŐTERJESZTÉS
a belterületbe csatolási kérelmekről

ELŐTERJESZTÉS
az Ady Endre utca északi tömbje szabályozási tervének módosítás igényéről

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjainak megállapításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Guba Sándor u. 22. szám alatti ingatlan tulajdoni illetőségeinek megvásárlásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő - a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft. által használt - helyiség hasznosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Irányi D. u. 17. sz. alatt lévő 31/A/5 hrsz-ú lakásingatlan értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
hozzájárulás megadásáról lóverseny-fogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezéséről szóló koncessziós pályázat kiírásához

ELŐTERJESZTÉS
a Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Volán társaságok részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos igénybejelentésről

ELŐTERJESZTÉS
a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
utcanév ismertető táblák elhelyezésének engedélyezéséről az Irányi Dániel és a gr. Teleki László utcákban

ELŐTERJESZTÉS
a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével szociális ellátás biztosítása érdekében kötött megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Stíltex átalakításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Nosza Non-Profit Közhasznú alapítvány elhelyezéséről

ELŐTERJESZTÉS
az ÖMV Hungária Kft-vel megkötött szerződésekről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Fő u. 59/b. sz. alatti helyiségcsoport elidegenítéséről

ELŐTERJESZTÉS
6 db bioetanol üzemű autóbusz beszerzéséhez a Norvég Alapra történő pályázat benyújtásáról 

ELŐTERJESZTÉS
a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról

Tájékoztatató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Kaposvár-Kaposfüred közötti kerékpárút tervezésére benyújtott pályázatról

Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2006. IV. negyedév)

Tájékoztató a 2006. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztés alapítványi támogatásokról

ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról
  - 2006. évi költségvetési rendelet módosítás
  - 1 sz. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1 sz. melléklet - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1/a sz. melléklet - normatív kötött támogatás
  - 1/b sz. melléklet - központi támogatás
  - 1/c sz. melléklet - átvett pénzeszközök
  - 1/c1 sz. melléklet - pályázott támogatások és átvett pénzeszközök - panel
  - 1/d sz. melléklet - egyéb bevételek
  - 1/e sz. melléklet - építési telek
  - 2 sz. melléklet - intézményi bevételek
  - 2/a sz. melléklet - élelmezési támogatás
  - 3 sz. melléklet - intézményi kiadás
  - 3/a sz. melléklet - létszám
  - 4 sz. melléklet - önkormányzati kiadások
  - 4/a sz. melléklet - egyéb szervezetek támogatása
  - 4/b sz. melléklet - szociálpolitikai feladatok
  - 4/b1 sz. melléklet - közcélú foglalkoztatás
  - 5 sz. melléklet - intézmény felújítások
  - 6 sz. melléklet - lakás és nem lakás felújítás
  - 6/a sz. melléklet - lakás és nem lakás felújítás - panel
  - 7 sz. melléklet - út- híd- járdafelújítások
  - 8 sz. melléklet - víziközmű felújítások
  - 9 sz. melléklet - felhalmozási kiadások
  - 10 sz. melléklet - céltartalékok előirányzata
  - 11 sz. melléklet - kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (cigány, német)
  - 11 sz. melléklet - kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (horvát, lengyel)
  - 12 sz. melléklet - kötelezettségvállalások
  - 13 sz. melléklet - EU támogatással megvalósuló programok, projektek
  - 1 sz. kimutatás - intézményi hatáskörű átcsoportosítás
  - 1/a sz. kimutatás - kiadások közötti átcsoportosítás
  - 2 sz. kimutatás - hitelképesség felső határa
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről
  - rendelet tervezet
  - 1. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1. melléklet 3.oldal - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1.a melléklet - normatív, kötött felhasználású támogatások
  - 1.b melléklet - központi támogatások
  - 1.c melléklet - Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök
  - 1.c.1. melléklet - Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel
  - 1.d melléklet - egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
  - 1.e melléklet - építési telek- és ingatlan értékesítés
  - 2. melléklet - intézmenyek bevételei
  - 2.a melléklet - élelmezés támogatása
  - 3. melléklet - intézmenyek kiadásai
  - 3.a melléklet - létszám
  - 4. melléklet - önkormányzati gazdálkodás kiadásai
  - 4.a melléklet - egyéb szervezetek támogatása
  - 4.b melléklet - szociálpolitikai feladatok
  - 4.c melléklet - Pótigények
  - 4.d melléklet - zárolás
  - 5. melléklet - Intézmény felújítások
  - 6. melléklet - Lakás -nem lakás felújítás
  - 6.a melléklet - lakás-,nem lakás ingatlanok felújítása-panel
  - 7. melléklet - Út-híd-járdafelújítások
  - 8. melléklet - Víziközmű felújítások
  - 9. melléklet - Felhalmozás
  - 10. melléklet - céltartalékok
  - 11. melléklet - Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata
  - 12. melléklet - több éves kötelezettségvállalások
  - 13. melléklet 1.oldal - előirányzat felhasználási ütemterv bevételek
  - 13. melléklet 2.oldal - előirányzat felhasználási ütemterv kiadások
  - 14. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok
  - 1. kimutatás - normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó bevételek alakulása
  - 2. kimutatás - Támogatott pályázatok
  - 3. kimutatás - Források
  - 4. kimutatás - adósságszolgálat
  - 5. kimutatás - évi hitelképesség felső határa
  - 6. kimutatás - közvetett támogatások
  - 7. kimutatás - Egytagozatú vidéki kőszínházak 2006. évi adatai
  - 1. függelék - Oktatási intézmények
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
Képviselői módosító indítvány
ELŐTERJESZTÉS az SzMSz felülvizsgálatáról
Bizottsági vélemények
1. Képviselői módosító indítvány
2. Képviselői módosító indítvány
ELŐTERJESZTÉS a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III. 20.) önkormányzat rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az átruházott hatáskörben felhasználható támogatási keretek kezeléséről szóló rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Polgármesteri Hivatal munkavállalói anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről szóló - többször módosított - 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, valamint a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 15/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Kártyáról szóló többször módosított 5/2005.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzati Tervtanács működési rendjéről szóló 51/2003.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról - - többször módosított - 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású általános iskolákban "sajátos helyzet" meghatározásáról szóló rendelet alkotásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az állatok tartásáról szóló - többször módosított - 3/1993. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Szabályozási Tervének (Ady E. utca déli tömbje, Kórház északi tömbje) és Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról
  - 1. melléklet - Ady déli tömb sz.t.
  - 2. melléklet - kórház sz.t.
  - 3. melléklet - HÉSZ módosítás
  - 4. melléklet - tervezői válaszok, jegyzőkönyvek
  - 5. melléklet - lakossági vélemények
  - 6. melléklet - ter. főép. véleménye
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 2007. és 2008. évi cél- és címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a fel nem használt támogatások lemondásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a víziközmű- érdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati határozat módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Töröcskei városrész, Simonfa, Zselickislak és Zselicszentpál települések szennyvíz-elvezetési programjáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kováts Zsolt parkoló építésével kapcsolatos felajánlásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a belterületbe csatolási kérelmekről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az Ady Endre utca északi tömbje szabályozási tervének módosítás igényéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjainak megállapításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Guba Sándor u. 22. szám alatti ingatlan tulajdoni illetőségeinek megvásárlásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő - a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft. által használt - helyiség hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Irányi D. u. 17. sz. alatt lévő 31/A/5 hrsz-ú lakásingatlan értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS hozzájárulás megadásáról lóverseny-fogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezéséről szóló koncessziós pályázat kiírásához
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Volán társaságok részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos igénybejelentésről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS utcanév ismertető táblák elhelyezésének engedélyezéséről az Irányi Dániel és a gr. Teleki László utcákban
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével szociális ellátás biztosítása érdekében kötött megállapodás módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Stíltex átalakításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Nosza Non-Profit Közhasznú alapítvány elhelyezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az ÖMV Hungária Kft-vel megkötött szerződésekről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Fő u. 59/b. sz. alatti helyiségcsoport elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS 6 db bioetanol üzemű autóbusz beszerzéséhez a Norvég Alapra történő pályázat benyújtásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról
Bizottsági vélemények
Tájékoztatató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Kaposvár-Kaposfüred közötti kerékpárút tervezésére benyújtott pályázatról
Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2006. IV. negyedév)
Tájékoztató a 2006. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
  - 1. melléklet
  - 2. melléklet
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés alapítványi támogatásokról
Bizottsági ülések:

Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2007. február 14.
(szerda)
1000I./T103. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. február 15.
(csütörtök)
1530fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2007. február 13.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2007. február 13.
(kedd)
0800díszterem Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2007. február 15.
(csütörtök)
1300I./T103. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2007. február 13.
(kedd)
1300fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. február 15.
(csütörtök)
0800I./T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. február 14.
(szerda)
1500fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2007. február 14.
(szerda)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2007. február 12.
(hétfő)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2007. február 15.
(csütörtök)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2007. február 13.
(kedd)
1500   Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2007. február 15.
(csütörtök)
0900Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2007. február 15.
(csütörtök)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2007. február 13.
(kedd)
0900   Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2007. február 14.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2007. február 14.
(szerda)
1500díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2007. február 14.
(szerda)
1600díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2007. február 14.
(szerda)
1600díszterem Meghívó