ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2006. április 27-i ülésére


Közgyűlési meghívó


  a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság rendkívüli ülést tart 2006. április 27-én (csütörtökön) 10.00 órakor a fsz. 15.-ös tárgyalóban  
  Meghívó


Tervezett napirendi pontok:

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

ELŐTERJESZTÉS

ELŐTERJESZTÉS
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

ELŐTERJESZTÉS
az átruházott hatáskörben felhasználható alapok kezeléséről szóló többször módosított 51/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2006. (III.3.) önkormányzati rendelet hatályba léptetéséről

ELŐTERJESZTÉS
az üzletek nyitvatartásának rendjéről

ELŐTERJESZTÉS

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS

ELŐTERJESZTÉS
a Teleki utcai parkolóház végleges adásvételi szerződéséről

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati tulajdonú ingatlanrész használatának térítésmentes biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Füredi u. 16. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport elidegenítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Honvéd u. 14/a. sz. alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport elidegenítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Honvéd u. 16.a.  sz. alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport elidegenítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a volt SÁÉV telep északi oldalán kialakítandó kereskedelmi, szolgáltató terület értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kisgát II. ütem lakóterület-fejlesztéshez kapcsolódó ingatlancseréről

ELŐTERJESZTÉS
a  Kaposvár, Ady E.u.7. sz. alatt lévő helyiség  korszerűsítéséről

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár, Kinizsi ltp.-en lévő volt asztalitenisz csarnok hasznosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposrétsoron lévő 6749 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételéről

ELŐTERJESZTÉS
a Vár utcai 9056/4 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivételéről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Autókiállításhoz a közterület térítésmentes használatáról.

ELŐTERJESZTÉS
a Városliget területén létesítendő nyilvános illemhely és vendéglátó egységre vonatkozó előszerződés átvállalásáról

ELŐTERJESZTÉS
a BITT Kft. és a Center Invest International Kft. között létrejött tartozásátvállalási megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, 02305 hrsz-ú, 02307 hrsz-ú ingatlanok elidegenítéséről

ELŐTERJESZTÉS
az élményfürdő üzemeltetéséről

ELŐTERJESZTÉS

ELŐTERJESZTÉS

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár város és Sántos község között szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos intézményfenntartó társulási megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti ingatlan szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szociális intézményi célra történő használatba adásáról az INDIT Közalapítvány részére

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Református Egyházközség számára biztosítandó bérlőkijelölési jogról

TÁJÉKOZTATÓ
a Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztését és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégia megvalósításának előmozdítása céljából 2006. évben kiírt pályázaton való részvételről

ELŐTERJESZTÉS
az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Önálló Projektek keretein belül, Egészségfejlesztő és Családsegítő Centrum létrehozása című pályázat beadásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposváron kialakítandó Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központról

ELŐTERJESZTÉS
dr. vitéz Merész László páncélos hadnagy emléktáblája állításának közgyűlési engedélyezéséről

ELŐTERJESZTÉS
neves kaposvári személyiségek emléktábla avatásáról 2006-ban

ELŐTERJESZTÉS
az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium modellező-makettkészítő szaktantermének kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a tanórán kívüli iskolai sport támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium egy pedagógus álláshelyének megszüntetéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Csiky Gergely Színház, a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar és a Student Alapítvány között létrejött Megállapodás utólagos jóváhagyásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kapos Televízió és Rádió Kht 2005. évi beszámolójának és 2006. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról

ELŐTERJESZTÉS
a 2006. évi útfelújításokról

ELŐTERJESZTÉS
belterületbe vonásokról 
(Szent István u. végén lévő 027/98, 027/99 és 027/3 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Benedek Elek utca déli részén lévő 18109 és 18208/3 hrsz-ú ingatlanok)

ELŐTERJESZTÉS
a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS

TÁJÉKOZTATÓ
a 2005. évi közbeszerzésekről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Fő u.4. Stühmer kávézó bérleti időtartamáról

ELŐTERJESZTÉS
az Együtt a fejlődésért foglalkozatási stratégia és paktum kialakítása Somogyban című projekt megvalósítását elősegítő keretmegállapodásról

ELŐTERJESZTÉS
a Mártírok és Hősök Közalapítvány Ellenőrző Bizottságába tag választásáról

TÁJÉKOZTATÓ
a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
(2006. I. negyedév)

TÁJÉKOZTATÓ
a 2006. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzat és intézményei által 2005. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről

JELENTÉS
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ
a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított alapítványok, közalapítványok működéséről

LEVÉL
Csíksomlyóról

ELŐTERJESZTÉS
A vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatására kiírt pályázatról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt, valamint a Kaposvári Városgazdálkodási Rt alapító okiratainak módosításáról és Felügyelő Bizottsági tag személyének jóváhagyásáról

ELŐTERJESZTÉS
alapítványi támogatásokról

ELŐTERJESZTÉS
a 318/2005. (XI. 17.) önkormányzati határozat módosításáról


ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról
Rendelet tervezet
1. sz. melléklet - kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege
1. sz. melléklet - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1. sz. melléklet - önkormányzat bevételei jogcím csoportonként
1/a sz melléklet - normatív kötött felh. támogatások
1/b sz melléklet - központi támogatások
1/c sz melléklet - átvett pénzeszközök
1/d sz melléklet - egyéb bevételek
1/e sz melléklet - építési telek-és ingatlan értékesítés
2. sz. melléklet - intézmények bevétele
2/a sz melléklet - élelmezési támogatás
3. sz. melléklet - intézmények kiadása
3/a sz melléklet - létszám adatok
4. sz. melléklet - önkormányzati kiadások
4/a sz melléklet - egyéb szervezetek támogatása
4/b sz melléklet - szociálpolitikai feladatok
5. sz. melléklet - intézmény felújítások
6. sz. melléklet - lakás - nem lakás felújítások
7. sz. melléklet - út, híd, járda felújítások
8. sz. melléklet - viziközmű koncessziós felújítások
9. sz. melléklet - felhalmozási kiadások
10. sz. melléklet - Önálló intézmények 2005.évi pénzmaradvány, eredmény elszámolása
10/a sz melléklet - Részben önálló intézmények pénzmaradvány elszámolása
10/b sz melléklet - Pénzmaradvány elvonások, kiegészítések
10/c sz melléklet - Felhasználható pénzmaradványból tárgyévet terhelő kötelezettségek
10/d sz melléklet - Intézményi pénzmaradvány korrekciók
11. sz. melléklet - 2005. évi mérleg - eszközök
11. sz. melléklet - 2005. évi mérleg - források
12. sz. melléklet - kisebbségi önkormányzatok pénzforgalmi adatai
12. sz. melléklet - kisebbségi önkormányzatok pénzforgalmi adatai
13. sz. melléklet - több éves kötelezettségvállalások
egyszerűsített mérleg
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, egysz. eredménykimutatás
1. sz. kimutatás - 2005.évi normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó bevételek alakulása
2. sz. kimutatás - Kimutatás az önkormányzat fejlesztési célú adósságszolgálatának alakulásáról
3. sz. kimutatás - A vagyoni helyzet alakulása
4. sz. kimutatás - Kimutatás a közvetett támogatásokról (az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján)
  - Független könyvvizsgálói vélemény és jelentés
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az átruházott hatáskörben felhasználható alapok kezeléséről szóló többször módosított 51/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2006. (III.3.) önkormányzati rendelet hatályba léptetéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az üzletek nyitvatartásának rendjéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Teleki utcai parkolóház végleges adásvételi szerződéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú ingatlanrész használatának térítésmentes biztosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Füredi u. 16. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Honvéd u. 14/a. sz. alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Honvéd u. 16.a. sz. alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a volt SÁÉV telep északi oldalán kialakítandó kereskedelmi, szolgáltató terület értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kisgát II. ütem lakóterület-fejlesztéshez kapcsolódó ingatlancseréről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Ady E.u.7. sz. alatt lévő helyiség korszerűsítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár, Kinizsi ltp.-en lévő volt asztalitenisz csarnok hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposrétsoron lévő 6749 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Vár utcai 9056/4 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivételéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a "Kaposvári Autókiállítás"-hoz a közterület térítésmentes használatáról.
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Városliget területén létesítendő nyilvános illemhely és vendéglátó egységre vonatkozó előszerződés átvállalásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a BITT Kft. és a Center Invest International Kft. között létrejött tartozásátvállalási megállapodásról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, 02305 hrsz-ú, 02307 hrsz-ú ingatlanok elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az élményfürdő üzemeltetéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár város és Sántos község között szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos intézményfenntartó társulási megállapodás módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti ingatlan szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szociális intézményi célra történő használatba adásáról az INDIT Közalapítvány részére
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Református Egyházközség számára biztosítandó bérlőkijelölési jogról
Bizottsági vélemények
TÁJÉKOZTATÓ a Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztését és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégia megvalósításának előmozdítása céljából 2006. évben kiírt pályázaton való részvételről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Önálló Projektek keretein belül, "Egészségfejlesztő és Családsegítő Centrum létrehozása" című pályázat beadásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposváron kialakítandó Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS dr. vitéz Merész László páncélos hadnagy emléktáblája állításának közgyűlési engedélyezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS neves kaposvári személyiségek emléktábla avatásáról 2006-ban
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium modellező-makettkészítő szaktantermének kialakításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a tanórán kívüli iskolai sport támogatásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium egy pedagógus álláshelyének megszüntetéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Csiky Gergely Színház, a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar és a Student Alapítvány között létrejött Megállapodás utólagos jóváhagyásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kapos Televízió és Rádió Kht 2005. évi beszámolójának és 2006. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 2006. évi útfelújításokról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS belterületbe vonásokról (Szent István u. végén lévő 027/98, 027/99 és 027/3 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Benedek Elek utca déli részén lévő 18109 és 18208/3 hrsz-ú ingatlanok)
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról
Bizottsági vélemények
TÁJÉKOZTATÓ a 2005. évi közbeszerzésekről
Bizottsági vélemények
TÁJÉKOZTATÓ a Kaposvár, Fő u.4. "Stühmer" kávézó bérleti időtartamáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az "Együtt a fejlődésért" foglalkozatási stratégia és paktum kialakítása Somogyban című projekt megvalósítását elősegítő keretmegállapodásról
ELŐTERJESZTÉS a Mártírok és Hősök Közalapítvány Ellenőrző Bizottságába tag választásáról
TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2006. I. negyedév)
TÁJÉKOZTATÓ a 2006. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
- bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
- kimutatás a bevételi hátralékok alakulásáról
TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat és intézményei által 2005. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
- önkormányzati
- intézményi
JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
TÁJÉKOZTATÓ a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított alapítványok, közalapítványok működéséről
LEVÉL Csíksomlyóról
ELŐTERJESZTÉS A vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatására kiírt pályázatról
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt, valamint a Kaposvári Városgazdálkodási Rt alapító okiratainak módosításáról és Felügyelő Bizottsági tag személyének jóváhagyásáról
ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról
ELŐTERJESZTÉS a 318/2005. (XI. 17.) önkormányzati határozat módosításáról


Bizottsági ülések:
1.2006. április 18.
(kedd)
08 00díszterem Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
2.2006. április 18.
(kedd)
13 00fszt. 15. Sportbizottság Meghívó
Előterjesztések
3.2006. április 18.
(kedd)
15 00 Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
4.2006. április 18.
(kedd)
16 00 Toponári
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
5.2006. április 18.
(kedd)
16 00Noszlopy
utca 5.
Népjóléti Bizottság Meghívó
Előterjesztések
6.2006. április 18.
(kedd)
17 00 Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
7.2006. április 19.
(szerda)
09 00 Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
8.2006. április 19.
(szerda)
10 00díszterem Európai Uniós és
Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága
Meghívó
Előterjesztések
9.2006. április 19.
(szerda)
15 00díszterem KIÉT Meghívó
10.2006. április 19.
(szerda)
15 00fszt. 15. Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
11.2006. április 19.
(szerda)
16 00díszterem Érdekegyeztető Fórum,
Gazdasági Kamarák
Meghívó (É.F.)
Meghívó (G.K.)
12.2006. április 19.
(szerda)
16 00 Német
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
13.2006. április 19.
(szerda)
18 00 Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
14.2006. április 20.
(csütörtök)
08 00Noszlopy
utca 5.
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
15.2006. április 20.
(csütörtök)
13 00Noszlopy
utca 5.
Pénzügyi Bizottság Meghívó
Előterjesztések
16.2006. április 20.
(csütörtök)
15 00 Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
17.2006. április 20.
(csütörtök)
15 30Noszlopy
utca 5.
Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
18.2006. április 20.
(csütörtök)
17 00 Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések