ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. december 14-i ülésére


Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2005. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár szabályozási tervének jóváhagyásáról

ELŐTERJESZTÉS
az SzMSz módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet és azt módosító önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és az új önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár hosszútávú közlekedésfejlesztési koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS
a 2006. évi kiemelt városi rendezvényekről

ELŐTERJESZTÉS
a Szakiskolai fejlesztési program II. (2006-2011) tartalmáról, valamint a hozzá kapcsolódó pályázat céljairól, feltételeiről

ELŐTERJESZTÉS
a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola feladatellátásának módosításáról a 2005/2006-os tanévben

ELŐTERJESZTÉS
a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába történő tanulói jelentkezésről

ELŐTERJESZTÉS
utca elnevezéséről

ELŐTERJESZTÉS
Martyn fivérek emléktáblájának állításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvárért Közalapítvány által tervezett emléktábla állításáról

ELŐTERJESZTÉS
a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek rendkívüli támogatási kérelmeiről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Röplabda Kft férfi röplabda csapata nemzetközi mérkőzéseken felmerült költségeiről

ELŐTERJESZTÉS
a Liget Időskorúak Otthona alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az INTERREG IIIB CADSES Program keretében benyújtott CITYREGIO II. projektben történő részvételről

ELŐTERJESZTÉS
az INTERREG IIIB CADSES Program keretében benyújtott URBANET COOP projektben történő részvételről

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár város ivóvízminőség javító programjának, az ivóvíz ammóniummentesítésének 2006. évi címzett támogatási igénybejelentéséről

ELŐTERJESZTÉS
a kaposvári 67/2. hrsz-ú ingatlanon fennálló tartozás átvállalásáról, beruházás határidejének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának ismételt kezdeményezéséről 

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Dózsa Gy.u. 1/a .sz. alatt lévő garázsokról

ELŐTERJESZTÉS
a Mega-Logistic Rt. részére terület bérbeadásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Procont Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrész értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a fiatal szakemberek letelepedésének elősegítéséről szóló normatív szabályok megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Kisgát északi oldal III/A. ütem területén lévő lakóterület fejlesztési pályázatról

ELŐTERJESZTÉS 30

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Körösi Cs. S. utcában lévő 9671 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Harang utcában lévő 16268 hrsz-ú volt töröcskei faluház és orvosi rendelő értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a helyi természetvédelmi területen található 0434/3 hrsz-u külterületi ingatlan 600/527548-ad részének értékesítése kapcsán elővételi jog gyakorlásáról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Rózsa Ferenc Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet kérelméről

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár város és Sántos község között intézményfenntartó társulás létrehozása szociális és gyermekjóléti feladatok közös ellátására

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár közigazgatási területén gazdátlanná vált ebek gondozásáról, az elhullott állatok begyűjtéséről, az állati hulladék tárolásáról és ártalmatlanításáról

ELŐTERJESZTÉS 38

Pintér Lóránd képviselő úr egyéni képviselői indítványa
a tégla lakóépületek felújításának önkormányzati támogatása tárgyában

CSATLAKOZÓ ELŐTERJESZTÉS
Pintér Lóránd képviselő úr a tégla lakóépületek felújításának önkormányzati támogatása tárgyában benyújtott egyéni képviselői indítványához

ELŐTERJESZTÉS
A Közbeszerzési Szabályzat és a Beszerzési Szabályzat felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár területén létesítendő meteorológiai állomásról

ELŐTERJESZTÉS
a Városi Fürdő területén vendéglátóipari egységek építésére alkalmas terület biztosítására vonatkozó területhasználati megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS 44

ELŐTERJESZTÉS
a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az iparosított technológiával épített lakóépületek energia megtakarítást célzó felújításáról, korszerűsítéséről

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Tiszteletbeli Polgára cím odaítéléséről

TÁJÉKOZTATÓ
a 2005. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

JELENTÉS
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

ELŐTERJESZTÉS
a polgármester jutalmáról

ELŐTERJESZTÉS
a Közgyűlés 2006. évi munkatervéről

ELŐTERJESZTÉS
a 2006. évi Youth Football Fesztivál Hungary-Kaposvár nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna kaposvári megrendezéséről

ELŐTERJESZTÉS  II.
az iparosított technológiával épített lakóépületek energia megtakarítást célzó felújításáról, korszerűsítéséről
( + 12 db lakóépület )

ELŐTERJESZTÉS
a volt Füredi II. laktanya területének értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
alapítványi támogatásokról

TÁJÉKOZTATÓ
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nemzeti Sporthivatal közötti, az Arany J. u-i atlétikai pálya felújítására vonatkozó támogatási összeg megfizetése miatti peres eljárásról a Közgyűlés 2006. évi munkatervéről

Az Arany téri kispiac működésével kapcsolatos nyilatkozatok


Tervezett napirendi pontok:
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2005. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Rendelet tervezet
Táblázat - 1 - Kiadások és bevételek pénzfogalmi mérlege
Táblázat - 1 - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
Táblázat - 1a- Normatív, kötött felhasználású támogatások
Táblázat - 1b- Központi támogatások
Táblázat - 1c- Átvett pénzeszközök
Táblázat - 1d- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
Táblázat - 1e- Építési telek- és ingatlan értékesítés
Táblázat - 2 - Intézmények bevételei
Táblázat - 3 - Intézmények kiadásai
Táblázat - 3a- Létszám adatok
Táblázat - 4 - Önkormányzati kiadások
Táblázat - 4a- Egyéb szervezetek támogatása
Táblázat - 4b- Szociálpolitikai feladatok
Táblázat - 5 - Intézményfelújítások
Táblázat - 6 - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
Táblázat - 7 - Út-, híd-, járdafelújítások
Táblázat - 8 - Víziközmű koncessziós felújítások
Táblázat - 9 - Felhalmozási kiadások
Táblázat -10 - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (Cigány, Német)
Táblázat -10 - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (Horvát, Lengyel)
Melléklet - 1 - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
Melléklet - 1 - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása (3. oldal)
Melléklet - 1a- Normatív, kötött felhasználású támogatások
Melléklet - 1b- Központi támogatások
Melléklet - 1c- Átvett pénzeszközök
Melléklet - 1d- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
Melléklet - 1e- Építési telek- és ingatlan értékesítés
Melléklet - 2 - Intézmények bevételei
Melléklet - 2a- Élelmezési támogatás előirányzata
Melléklet - 3 - Intézmények kiadásai
Melléklet - 3a- Létszám
Melléklet - 4 - Önkormányzati kiadások
Melléklet - 4a- Egyéb szervezetek támogatása
Melléklet - 4b- Szociálpolitikai feladatok
Melléklet - 4c- Pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások
Melléklet - 4d- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások
Melléklet - 5 - Intézményfelújítások
Melléklet - 6 - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
Melléklet - 7 - Út-, híd-, járda felújítások
Melléklet - 8 - Víziközmű koncessziós felújítások
Melléklet - 9 - Felhalmozási kiadások
Melléklet -10 - Céltartalékok előirányzata
Melléklet -11 - Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Cigány, Német)
Melléklet -11 - Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Horvát, Lengyel)
Melléklet -12 - Több éves kötelezettségvállalások
Kimutatás - 1 - Intézményi hatáskörű átcsoportosítások
Kimutatás - 2 - Számítás a 2005. évi önkormányzati hitelfelvétel felső határa az önkormányzati törvényben szereplő szabályozás alapján
Kimutatás - 3 - 2005. évi iparűzési adó alanyai, az előlegcsökkenés összegei, okai
Független könyvvizsgálói jelentés
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési koncepciójáról
Melléklet - 1 - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
Melléklet - 1 - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
Melléklet - 2 - 2006. évi normatív állami hozzájárulások, támogatások és a személyi jövedelemadó bevételek alakulása
Melléklet - 2a - Szabályozott források alakulása
Melléklet - 3 - Normatív, kötött felhasználású támogatások
Melléklet - 4 - Központi támogatások
Melléklet - 5 - Átvett pénzeszközök
Melléklet - 6 - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
Melléklet - 7 - Kimutatás a 2006. évtől rendelkezésre álló és pályázott felhalmozási célú központi és egyéb támogatásokról
Melléklet - 8 - Több éves kötelezettségvállalások
Melléklet - 9 - Kimutatás az önkormányzat fejlesztési célú adósságszolgálatának alakulásáról
Melléklet - 10 - Számítás a 2006. évi önkormányzati hitelfelvétel felső határa az önkormányzati törvényben szereplő szabályozás alapján
Függelék - 1 - Országos Önkormányzati Érdekképviseleti Szövetségek állásfoglalása
Független könyvvizsgálói jelentés
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár szabályozási tervének jóváhagyásáról
OLÉH vélemény és főépítészi válaszok
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az SzMSz módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
Pintér Lóránd képviselő módosítási javaslata
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet és azt módosító önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és az új önkormányzati rendelet megalkotásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár hosszútávú közlekedésfejlesztési koncepciójáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 2006. évi kiemelt városi rendezvényekről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a "Szakiskolai fejlesztési program II." (2006-2011) tartalmáról, valamint a hozzá kapcsolódó pályázat céljairól, feltételeiről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola feladatellátásának módosításáról a 2005/2006-os tanévben
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a "Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjá"-ba történő tanulói jelentkezésről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS utca elnevezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Martyn fivérek emléktáblájának állításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvárért Közalapítvány által tervezett emléktábla állításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek rendkívüli támogatási kérelmeiről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Röplabda Kft férfi röplabda csapata nemzetközi mérkőzéseken felmerült költségeiről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Liget Időskorúak Otthona alapító okiratának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az INTERREG IIIB CADSES Program keretében benyújtott CITYREGIO II. projektben történő részvételről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az INTERREG IIIB CADSES Program keretében benyújtott URBANET COOP projektben történő részvételről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár város ivóvízminőség javító programjának, az ivóvíz ammóniummentesítésének 2006. évi címzett támogatási igénybejelentéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kaposvári 67/2. hrsz-ú ingatlanon fennálló tartozás átvállalásáról, beruházás határidejének módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának ismételt kezdeményezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Dózsa Gy.u. 1/a .sz. alatt lévő garázsokról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Mega-Logistic Rt. részére terület bérbeadásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Procont Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrész értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a fiatal szakemberek letelepedésének elősegítéséről szóló normatív szabályok megalkotásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Kisgát északi oldal III/A. ütem területén lévő lakóterület fejlesztési pályázatról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Körösi Cs. S. utcában lévő 9671 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Harang utcában lévő 16268 hrsz-ú volt töröcskei faluház és orvosi rendelő értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi természetvédelmi területen található 0434/3 hrsz-u külterületi ingatlan 600/527548-ad részének értékesítése kapcsán elővételi jog gyakorlásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Rózsa Ferenc Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet kérelméről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár város és Sántos község között intézményfenntartó társulás létrehozása szociális és gyermekjóléti feladatok közös ellátására
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár közigazgatási területén gazdátlanná vált ebek gondozásáról, az elhullott állatok begyűjtéséről, az állati hulladék tárolásáról és ártalmatlanításáról
Bizottsági vélemények
Pintér Lóránd képviselő úr egyéni képviselői indítványa a tégla lakóépületek felújításának önkormányzati támogatása tárgyában
Bizottsági vélemények
CSATLAKOZÓ ELŐTERJESZTÉS Pintér Lóránd képviselő úr a tégla lakóépületek felújításának önkormányzati támogatása tárgyában benyújtott egyéni képviselői indítványához
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS A Közbeszerzési Szabályzat és a Beszerzési Szabályzat felülvizsgálatáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár területén létesítendő meteorológiai állomásról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Városi Fürdő területén vendéglátóipari egységek építésére alkalmas terület biztosítására vonatkozó területhasználati megállapodásról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az iparosított technológiával épített lakóépületek energia megtakarítást célzó felújításáról, korszerűsítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Tiszteletbeli Polgára cím odaítéléséről
TÁJÉKOZTATÓ a 2005. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
Melléklet - mérleg
Melléklet - kimutatás
JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Melléklet
ELŐTERJESZTÉS a polgármester jutalmáról
ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés 2006. évi munkatervéről
ELŐTERJESZTÉS a 2006. évi Youth Football Fesztivál Hungary-Kaposvár nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna kaposvári megrendezéséről
Mellékletek
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS II. az iparosított technológiával épített lakóépületek energia megtakarítást célzó felújításáról, korszerűsítéséről ( + 12 db lakóépület )
ELŐTERJESZTÉS a volt Füredi II. laktanya területének értékesítéséről
1. sz. melléklet
ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról
TÁJÉKOZTATÓ Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nemzeti Sporthivatal közötti, az Arany J. u-i atlétikai pálya felújítására vonatkozó támogatási összeg megfizetése miatti peres eljárásról a Közgyűlés 2006. évi munkatervéről
Az Arany téri "kispiac" működésével kapcsolatos nyilatkozatok


Bizottsági ülések:
2.2005. december 5.
(hétfő)
16 00 Toponári
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
3.2005. december 6.
(kedd)
08 00díszterem Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
4.2005. december 6.
(kedd)
13 00fszt. 15. Sportbizottság Meghívó
Előterjesztések
12.2005. december 6.
(kedd)
14 00 Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
1.2005. december 6.
(kedd)
15 00 Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
5.2005. december 6.
(kedd)
16 00Noszlopy
utca 5.
Népjóléti Bizottság Meghívó
Előterjesztések
6.2005. december 6.
(kedd)
17 00 Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
7.2005. december 7.
(szerda)
10 00Noszlopy
utca 5.
Európai Uniós és
Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága
Meghívó
Előterjesztések
8.2005. december 7.
(szerda)
15 00fszt. 15. Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
9.2005. december 7.
(szerda)
15 00díszterem KIÉT Meghívó
Előterjesztések
10.2005. december 7.
(szerda)
16 00díszterem Érdekegyeztető Fórum,
Kamarák
Meghívók
Előterjesztések
11.2005. december 7.
(szerda)
16 00 Német
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
13.2005. december 8.
(csütörtök)
08 00díszterem Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
14.2005. december 8.
(csütörtök)
09 00 Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
15.2005. december 8.
(csütörtök)
13 00fszt. 15. Pénzügyi Bizottság Meghívó
Előterjesztések
16.2005. december 8.
(csütörtök)
15 00 Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
17.2005. december 8.
(csütörtök)
15 30I./118. Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
18.2005. december 8.
(csütörtök)
17 00 Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések