ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. április 26-i ülésére


Közgyűlési meghívó

Rendkívüli bizottsági ülések:

Népjóléti Bizottság 2007. április 26.
(csütörtök)
1000T/103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2007. április 26.
(csütörtök)
1015T/103. Meghívó
Előterjesztések


Tervezett napirendi pontok:


ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a szabálysértésekről szóló 33/2005.(VI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló - többször módosított - 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló bizottsági indítványról

CSATLAKOZÓ ELŐTERJESZTÉS
a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló többször módosított 25/1999.(X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló bizottsági indítvánnyal kapcsolatban

ELŐTERJESZTÉS
a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a III. Youth Football Festival Hungary Kaposvár nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna megrendezéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Nevelési Tanácsadó megszüntetésével kapcsolatos feladatokról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzati intézmények gazdasági integrációja megvalósítása kapcsán szükséges létszámváltozásokról, alapító okirat módosításokról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzati fenntartású szakképző intézmények képzési szerkezetének racionalizálásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár Megyei Jogú Város fenntartásában működő alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárásáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár alapfokú művészetoktatásának helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS
a kaposvári TISZK Kht. működése pénzügyi feltételeinek biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium, valamint a Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium összevonásáról

ELŐTERJESZTÉS
vitéz Máthé László repülő főhadnagy emléktáblája állításának közgyűlési engedélyezéséről

ELŐTERJESZTÉS
a kiemelt támogatású sportszervezetek támogatási rendszerének átalakításáról

ELŐTERJESZTÉS
Bors István Alakoskodó című szobrának elhelyezéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár és Környéke Turisztikai Fejlesztési Koncepciójának aktualizálásáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város területén hirdető-berendezések számának növeléséről, a reklámarculati koncepció módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás ingatlanok házkezelői feladat-ellátásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Autókiállítás közterület térítésmentes használatáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Szabó Pál utcában lévő 13526/5 hrsz-ú útingatlan értékesítésről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Honvéd u. 1-3. sz. alatt lévő helyiségcsoport elidegenítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Honvéd u. 27. sz. alatt lévő helyiségcsoport elidegenítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a 0132/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a megszerzéséről

ELŐTERJESZTÉS
a kaposvári 8132 és 8133 hrsz-ú, a 67-es főközlekedési út területével érintett, ingatlanok tulajdonjogának a rendezéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Fő u. 59/b. sz. alatti helyiségcsoport értékesítési minimum árának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár-Deseda-tó összekötő út építése kapcsán helyi közút céljára történő lejegyzési eljárás megindításáról

ELŐTERJESZTÉS
szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről

ELŐTERJESZTÉS
az INDIT Közalapítvánnyal, a szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása érdekében kötött megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kodály Zoltán Általános Iskola kérelméről

ELŐTERJESZTÉS
szilárd hulladéklerakóban keletkező depóniagáz hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról és a lerakó bővítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft-vel a köztemetési szolgáltatásokra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társuláshoz történő csatlakozásról

ELŐTERJESZTÉS
a Kapos Televízió és Rádió Kht. 2006. évi beszámolójának és 2007. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzat és intézményei által 2006. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről

ELŐTERJESZTÉS
a Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete és az Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodásról

Pintér Lóránd frakcióvezető egyéni képviselői indítványa
a NEP-2007 programhoz kapcsolódóan a tégalépületek energiatakarékossági munkái önkormányzati támogatása tárgyában

CSATLAKOZÓ ELŐTERJESZTÉS
Pintér Lóránd frakcióvezetőnek a NEP-2007 programhoz kapcsolódóan a téglaépületek energiatakarékossági munkái önkormányzati támogatása tárgyában benyújtott egyéni képviselői indítványához

ELŐTERJESZTÉS
a Cseri úti műfüves pálya alépítményének stabilizálásával kapcsolatos többletköltségekről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Fő u. 24. szám alatti ingatlan bérbeadásáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága 2006. évi szakmai tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Iratkezelési Szabályzatáról

TÁJÉKOZTATÓ
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására benyújtott pályázatáról

TÁJÉKOZTATÓ
a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2007. I. negyedév)

TÁJÉKOZTATÓ
a 2007. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

JELENTÉS
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztés alapítványi támogatásokról

ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról
  - Rendelet tervezet
  - 01. sz. melléklet - kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege
  - 01. sz. melléklet - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 01. sz. melléklet - önkormányzat bevételei jogcím csoportonként
  - 01a sz melléklet - normatív kötött felh. támogatások
  - 01b sz melléklet - központi támogatások
  - 01c sz melléklet - átvett pénzeszközök
  - 01c.1. melléklet - pályázott támogatások és átvett pénzeszközök - Panel
  - 01d sz melléklet - egyéb bevételek
  - 01e sz melléklet - építési telek-és ingatlan értékesítés
  - 02. sz. melléklet - intézmények bevétele
  - 02a sz melléklet - élelmezési támogatás
  - 03. sz. melléklet - intézmények kiadása
  - 03a sz melléklet - létszám adatok
  - 04. sz. melléklet - önkormányzati kiadások
  - 04a sz melléklet - egyéb szervezetek támogatása
  - 04b sz melléklet - szociálpolitikai feladatok
  - 05. sz. melléklet - intézmény felújítások
  - 06. sz. melléklet - lakás - nem lakás felújítások
  - 06a sz melléklet - lakás - nem lakás felújítások
  - 07. sz. melléklet - út, híd, járda felújítások
  - 08. sz. melléklet - viziközmű koncessziós felújítások
  - 09. sz. melléklet - felhalmozási kiadások
  - 10. sz. melléklet - önálló intézmények pénzmaradvány, eredmény elszámolása
  - 10a sz melléklet - részben önálló intézmények pénzmaradvány elszámolása
  - 10b sz melléklet - pénzmaradvány elvonások, kiegészítések
  - 10c sz melléklet - felhasználható pénzmaradványból tárgyévet terhelő kötelezettségek
  - 10d sz melléklet - intézményi pénzmaradvány korrekciók
  - 11. sz. melléklet - 2006. évi mérleg - eszközök
  - 11. sz. melléklet - 2006. évi mérleg - források
  - 12. sz. melléklet - kisebbségi önkormányzatok pénzforgalmi adatai (cigány, német)
  - 12. sz. melléklet - kisebbségi önkormányzatok pénzforgalmi adatai (lengyel, horvát)
  - 13. sz. melléklet - több éves kötelezettségvállalások
  - Egyszerűsített mérleg
  - Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
  - Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, egysz. eredménykimutatás
  - 1. sz. kimutatás, a normatív állami hozzájárulások és az SZJA bevételek alakulásáról
  - 2. sz. kimutatás, az önkormányzat fejlesztési célú adósságszolgálatának alakulásáról
  - 3. sz. kimutatás, a vagyoni helyzet alakulása
  - 4. sz. kimutatás, a közvetett támogatásokról
  - Független könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a szabálysértésekről szóló 33/2005.(VI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló - többször módosított - 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló bizottsági indítványról
Bizottsági vélemények
CSATLAKOZÓ ELŐTERJESZTÉS a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló többször módosított 25/1999.(X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló bizottsági indítvánnyal kapcsolatban
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a III. Youth Football Festival Hungary Kaposvár nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna megrendezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Nevelési Tanácsadó megszüntetésével kapcsolatos feladatokról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati intézmények gazdasági integrációja megvalósítása kapcsán szükséges létszámváltozásokról, alapító okirat módosításokról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású szakképző intézmények képzési szerkezetének racionalizálásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Megyei Jogú Város fenntartásában működő alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár alapfokú művészetoktatásának helyzetéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kaposvári TISZK Kht. működése pénzügyi feltételeinek biztosításáról
  - 1. sz. melléklet
  - 2. sz. melléklet
  - 3. sz. melléklet
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium, valamint a Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium összevonásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS vitéz Máthé László repülő főhadnagy emléktáblája állításának közgyűlési engedélyezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kiemelt támogatású sportszervezetek támogatási rendszerének átalakításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Bors István Alakoskodó című szobrának elhelyezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár és Környéke Turisztikai Fejlesztési Koncepciójának aktualizálásáról
  - Turisztikai Fejlesztési Koncepció
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város területén hirdető-berendezések számának növeléséről, a reklámarculati koncepció módosításáról
  - Reklámarculati koncepció
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás ingatlanok házkezelői feladat-ellátásáról
  - Ajálatkérési dokumentáció
  - Kimutatás
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a "Kaposvári Autókiállítás" közterület térítésmentes használatáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Szabó Pál utcában lévő 13526/5 hrsz-ú útingatlan értékesítésről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Honvéd u. 1-3. sz. alatt lévő helyiségcsoport elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Honvéd u. 27. sz. alatt lévő helyiségcsoport elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 0132/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a megszerzéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kaposvári 8132 és 8133 hrsz-ú, a 67-es főközlekedési út területével érintett, ingatlanok tulajdonjogának a rendezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Fő u. 59/b. sz. alatti helyiségcsoport értékesítési minimum árának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár-Deseda-tó összekötő út építése kapcsán helyi közút céljára történő lejegyzési eljárás megindításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az INDIT Közalapítvánnyal, a szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása érdekében kötött megállapodás módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kodály Zoltán Általános Iskola kérelméről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS szilárd hulladéklerakóban keletkező depóniagáz hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról és a lerakó bővítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft-vel a köztemetési szolgáltatásokra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társuláshoz történő csatlakozásról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kapos Televízió és Rádió Kht. 2006. évi beszámolójának és 2007. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról
Bizottsági vélemények
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2006. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
  - 1. sz. melléklet - Az önkorányzat által 2005-ben benyújtott, 2006-ra áthúzódó pályázatok
  - 2. sz. melléklet - Az önkorányzat által 2006-ban benyújtott pályázatok
  - 3. sz. melléklet - Az önkorányzat intézményei által 2006-ban benyújtott pályázatok
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról
  - Alapító okirat: Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
  - Alapító okirat: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
  - Alapító okirat: Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete és az Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodásról
Bizottsági vélemények
Pintér Lóránd frakcióvezető egyéni képviselői indítványa a NEP-2007 programhoz kapcsolódóan a tégalépületek energiatakarékossági munkái önkormányzati támogatása tárgyában
Bizottsági vélemények
CSATLAKOZÓ ELŐTERJESZTÉS Pintér Lóránd frakcióvezetőnek a NEP-2007 programhoz kapcsolódóan a téglaépületek energiatakarékossági munkái önkormányzati támogatása tárgyában benyújtott egyéni képviselői indítványához
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Cseri úti műfüves pálya alépítményének stabilizálásával kapcsolatos többletköltségekről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Fő u. 24. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága 2006. évi szakmai tevékenységéről
  - 1. melléklet: Megelőzés
  - 2. melléklet: Tűzoltás
  - 3. melléklet: Gazdaság
  - 4. melléklet: Gépjármű
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Iratkezelési Szabályzatáról
TÁJÉKOZTATÓ Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására benyújtott pályázatáról
TÁJÉKOZTATÓ a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2007. I. negyedév)
TÁJÉKOZTATÓ a 2007. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
  - 1. melléklet: Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 2. melléklet: Kimutatás a bevételi hátralékok alakulásáról
JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés alapítványi támogatásokról
Bizottsági ülések:

Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2007. április 18.
(szerda)
1000T/103. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. április 19.
(csütörtök)
1530T/103. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2007. április 17.
(kedd)
1430Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2007. április 17.
(kedd)
0800T/103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2007. április 19.
(csütörtök)
1300fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2007. április 17.
(kedd)
1300T/103. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. április 19.
(csütörtök)
0800T/103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. április 18.
(szerda)
1500fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2007. április 18.
(szerda)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2007. április 16.
(hétfő)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2007. április 17.
(kedd)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2007. április 17.
(kedd)
1500   Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2007. április 19.
(csütörtök)
0900Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2007. április 19.
(csütörtök)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2007. április 17.
(kedd)
1000   Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2007. április 18.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2007. április 18.
(szerda)
1500díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2007. április 18.
(szerda)
1600díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2007. április 18.
(szerda)
1600díszterem Meghívó