ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. szeptember 15-i ülésére


Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Szabályozási Tervéről ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Ket. harmonizációról ELŐTERJESZTÉS Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS a lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló önkormányzati rendeletről ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Raktár utcai vízvezeték és út önkormányzati tulajdonba vételéről ELŐTERJESZTÉS elektronikus hirdetési felület (reklám szolgáltatás) vásárlásáról
ELŐTERJESZTÉS a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan térítésmentes átadásának, illetve zártkörű értékesítésének kezdeményezéséről ELŐTERJESZTÉS a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tevékenység végzéséhez terület bérbeadásáról ELŐTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú ingatlanrész használatának térítésmentes biztosításáról ELŐTERJESZTÉS A Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete számára 1 db. őrtorony használati jogának térítésmentes átadásáról ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 5. sz. alatt személyfelvonó létesítéséről ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Izzó utcai ipari területen lévő ingatlan értékesítéséről ELŐTERJESZTÉS Kaposvár, Kossuth L.u.53. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítéséről ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Kanizsai u. 56. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítéséről ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Füredi u. 18. sz. alatt lévő helyiségcsoport elidegenítéséről Előterjesztés a Kaposvár Fő u. 70. szám alatti ingatlant terhelő szolgalmi jog megváltásáról
ELŐTERJESZTÉS adásvételi előszerződés felbontásáról ELŐTERJESZTÉS a 357/2003. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozat módosításáról ELŐTERJESZTÉS KMJV Önkormányzatának liberalizált villamosenergia-piacról történő villamosenergia szállításáról ELŐTERJESZTÉS a „KMJV lakóépület felújítási programjá”-ról szóló 220/2004. (IX. 16.) önkormányzati határozat módosításáról ELŐTERJESZTÉS a 2005. augusztus 21-ről 22-re virradó éjszaka Kaposvár önkormányzati intézményeiben, víziközmű vagyonában, közterületeiben bekövetkezett árvíz és felhőszakadás okozta károkról ELŐTERJESZTÉS a Kossuth tér telekhatár rendezéséről ELŐTERJESZTÉS az iparosított technológiával épített lakóépületek energia megtakarítást célzó felújításáról, korszerűsítéséről ELŐTERJESZTÉS használati jog alapításáról a kaposvári 7091/2 hrsz-ú (Élményfürdő) ingatlanra vonatkozóan ELŐTERJESZTÉS A Taszár Airport Közhasznú Táraságban lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítéséről Tájékoztatás a Szentjakabi Hősi Emlékmű felállításáról
ELŐTERJESZTÉS a 2005/2006. tanév előkészítésének módosításáról ELŐTERJESZTÉS az iskolatej programban való részvétel folytatásáról ELŐTERJESZTÉS a Nemzeti Sporthivataltól kapott 2.700.000.- Ft támogatás felhasználásáról ELŐTERJESZTÉS a Vitál Triatlon Klub olimpiai alapra benyújtott támogatási kérelméről ELŐTERJESZTÉS Nevelési Tanácsadó kistérségi feladatellátásáról ELŐTERJESZTÉS TISZK főkedvezményezetti jog átadásáról ELŐTERJESZTÉS az iskolavédőnői szolgálat átszervezéséről ELŐTERJESZTÉS felterjesztési jog gyakorlásáról (szociális bérlakás építéshez központi forrás biztosítása érdekében) ELŐTERJESZTÉS A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2006. évi fordulóhoz való csatlakozásról ELŐTERJESZTÉS a távhőszolgáltatási hődíjak módosításáról
ELŐTERJESZTÉS a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról ELŐTERJESZTÉS a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város drogellenes stratégiájáról ELŐTERJESZTÉS a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratánaki módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium bérüzemeltetési szerződéseinek jóváhagyásáról ELŐTERJESZTÉS az Állami Számvevőszék jelentéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről TÁJÉKOZTATÓ a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított alapítványok, közalapítványok, valamint az általa 100 ezer Ft-tal vagy annál nagyobb összeggel támogatott alapítványok működéséről TÁJÉKOZTATÓ a 2005. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2005. II. negyedév)
JELENTÉS ÚTIBESZÁMOLÓK TÁJÉKOZTATÓ az Élményfürdő beruházás kapcsán az SCD Kaposvár Ingatlanfejlesztő és Befektetési Kft., a Kapos-Fürdő Ingatlanfejlesztési és Idegenforgalmi Kft., valamint az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. között létrejött hitelszerződéshez és a kapcsolódó biztosítéki szerződésekhez hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról ELŐTERJESZTÉS pályázat benyújtásáról a Városi Hivatásos Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések beszerzésére, valamint korszerű kommunikációs és ügyeleti vezérlőrendszer megvalósítására ELŐTERJESZTÉS
alapítványi támogatásokról


Tervezett napirendi pontok:
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Szabályozási Tervéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Rendelet tervezet
Intézményi hatáskörű átcsoportosítások
Évi hitelfelvétel felső határa
Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
Intézmények bevételei
Intézmények kiadásai
Önkormányzati kiadások
Egyéb szervezetek támogatása
Intézmény felújítások
Lakás- és nem lakás ingatlanok felújítása
Út-, híd-, járda felújítások
Víziközmű koncessziós felújítások
Felhalmozási kiadások
Céltartalékok előirányzata
Kisebbségi Önkorményzatok előirányzata
Kisebbségi Önkorményzatok előirányzata 2
Több éves kötelezettségvállalások
Normatív, kötöttfelhasználású támogatások
Központi támogatások
Átvett pénzeszközök
Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
Építési telek- és ingatlan értékesítés
Élelmezés támogatás előirányzata
Létszám
Önkormányzat bevételei jogcím szerinti csoportosításban
Szociálpolitikai feladatok
Pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások
Beszámoló: Kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege
Beszámoló: Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
Beszámoló: Intézmények bevételei
Beszámoló: Intézmények kiadásai
Beszámoló: Intézmény felújítások
Beszámoló: Lakás- és nem lakás ingatlanok felújítása
Beszámoló: Út-, híd-, járda felújítások
Beszámoló: Vízközmű koncessziós felújítások
Beszámoló: Felhalmozási kiadások
Beszámoló: Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai
Beszámoló: Kisebbségi önkormányzatok pénzforgalmi adatai 2
Beszámoló: Normatív, kötött felhasználású támogatások
Beszámoló: Központi támogatások
Beszámoló: Átvett pénzeszközök
Beszámoló: Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
Beszámoló: Építési telek- és ingatlan értékesítés
Beszámoló: Létszám adatok
Beszámoló: Önkormányzati kiadások
Beszámoló: Egyéb szervezetek támogatása
Beszámoló: Szociálpolitikai feladatok
Független könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Ket. harmonizációról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felnőttorvosi körzetek
Gyermekorvosi körzetek
Védőnői körzetek
,Felnőtt fogorvosi körzetek
Gyermek fogorvosi körzetek
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló önkormányzati rendeletről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Raktár utcai vízvezeték és út önkormányzati tulajdonba vételéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS elektronikus hirdetési felület (reklám szolgáltatás) vásárlásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan térítésmentes átadásának, illetve zártkörű értékesítésének kezdeményezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tevékenység végzéséhez terület bérbeadásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú ingatlanrész használatának térítésmentes biztosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS A Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete számára 1 db. őrtorony használati jogának térítésmentes átadásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 5. sz. alatt személyfelvonó létesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Izzó utcai ipari területen lévő ingatlan értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár, Kossuth L.u.53. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Kanizsai u. 56. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Füredi u. 18. sz. alatt lévő helyiségcsoport elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
Előterjesztés a Kaposvár Fő u. 70. szám alatti ingatlant terhelő szolgalmi jog megváltásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS adásvételi előszerződés felbontásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 357/2003. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS KMJV Önkormányzatának liberalizált villamosenergia-piacról történő villamosenergia szállításáról
Melléklet
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a "KMJV lakóépület felújítási programjá"-ról szóló 220/2004. (IX. 16.) önkormányzati határozat módosításáról
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Lakóépület felújítási programja
Mellékletek
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 2005. augusztus 21-ről 22-re virradó éjszaka Kaposvár önkormányzati intézményeiben, víziközmű vagyonában, közterületeiben bekövetkezett árvíz és felhőszakadás okozta károkról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kossuth tér telekhatár rendezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az iparosított technológiával épített lakóépületek energia megtakarítást célzó felújításáról, korszerűsítéséről
Melléklet
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS használati jog alapításáról a kaposvári 7091/2 hrsz-ú (Élményfürdő) ingatlanra vonatkozóan
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS A Taszár Airport Közhasznú Táraságban lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítéséről
Bizottsági vélemények
Tájékoztatás a Szentjakabi Hősi Emlékmű felállításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 2005/2006. tanév előkészítésének módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az iskolatej programban való részvétel folytatásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Nemzeti Sporthivataltól kapott 2.700.000.- Ft támogatás felhasználásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Vitál Triatlon Klub olimpiai alapra benyújtott támogatási kérelméről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Nevelési Tanácsadó kistérségi feladatellátásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS TISZK főkedvezményezetti jog átadásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az iskolavédőnői szolgálat átszervezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS felterjesztési jog gyakorlásáról (szociális bérlakás építéshez központi forrás biztosítása érdekében)
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2006. évi fordulóhoz való csatlakozásról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a távhőszolgáltatási hődíjak módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város drogellenes stratégiájáról
Kaposvár Megyei Jogú Város Stratégiája a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében (tervezet)
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratánaki módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium bérüzemeltetési szerződéseinek jóváhagyásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az Állami Számvevőszék jelentéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről
TÁJÉKOZTATÓ a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított alapítványok, közalapítványok, valamint az általa 100 ezer Ft-tal vagy annál nagyobb összeggel támogatott alapítványok működéséről
TÁJÉKOZTATÓ a 2005. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2005.07.31.
Kimutatás a bevételek és hátralékok alakulásáról
TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2005. II. negyedév)
JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ÚTIBESZÁMOLÓK
BESZÁMOLÓ A 2005. AUGUSZTUS 3.-7. KÖZÖTTI CSÍKSZEREDAI ÚTRÓL
BESZÁMOLÓ A 2005. JÚNIUS 16.-19. KÖZÖTTI SCHIO-I ÚTRÓL
BESZÁMOLÓ A 2005. JÚLIUS 9.-13. KÖZÖTTI SAINT-SEBASTIENI ÚTRÓL
ÚTIBESZÁMOLÓ Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata delegációjának 2005. 07. 28-tól 31-ig tartó raumai látogatásáról
FELJEGYZÉS a kaproncai (Koprivnica) hivatalos látogatásról
BESZÁMOLÓ A 2005. AUGUSZTUS 5.-7. KÖZTI VILLACHI ÚTRÓL
BESZÁMOLÓ a Tver-i "Város Napjá"-ra kiküldött delegáció útjáról
TÁJÉKOZTATÓ az Élményfürdő beruházás kapcsán az SCD Kaposvár Ingatlanfejlesztő és Befektetési Kft., a Kapos-Fürdő Ingatlanfejlesztési és Idegenforgalmi Kft., valamint az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. között létrejött hitelszerződéshez és a kapcsolódó biztosítéki szerződésekhez hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról
ELŐTERJESZTÉS pályázat benyújtásáról a Városi Hivatásos Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések beszerzésére, valamint korszerű kommunikációs és ügyeleti vezérlőrendszer megvalósítására
ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról


Bizottsági ülések:
1.2005. szeptember 5.
(hétfő)
15 00 Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
 
2.2005. szeptember 5.
(hétfő)
16 00 Toponári
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
 
6.2005. szeptember 5.
(hétfő)
18 00 Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
 
3.2005. szeptember 6.
(kedd)
08 00díszterem Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
4.2005. szeptember 6.
(kedd)
13 00fszt. 15. Sportbizottság Meghívó
Előterjesztések
5.2005. szeptember 6.
(kedd)
16 00Noszlopy
utca 5.
Népjóléti Bizottság Meghívó
Előterjesztések
7.2005. szeptember 7.
(szerda)
10 00díszterem Európai Uniós és
Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága
Meghívó
Előterjesztések
8.2005. szeptember 7.
(szerda)
15 00fszt. 15. Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
9.2005. szeptember 7.
(szerda)
15 00Noszlopy
utca 5.
KIÉT Meghívó
 
10.2005. szeptember 7.
(szerda)
16 00Noszlopy
utca 5.
Érdekegyeztető Fórum,
Kamarák
Meghívó
 
11.2005. szeptember 7.
(szerda)
16 00 Német
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
 
12.2005. szeptember 7.
(szerda)
18 00 Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
13.2005. szeptember 8.
(csütörtök)
08 00díszterem Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
14.2005. szeptember 8.
(csütörtök)
09 00 Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
 
15.2005. szeptember 8.
(csütörtök)
13 00fszt. 15. Pénzügyi Bizottság Meghívó
Előterjesztések
16.2005. szeptember 8.
(csütörtök)
15 00 Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
 
17.2005. szeptember 8.
(csütörtök)
15 30I./118. Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottság
Meghívó
 
18.2005. szeptember 8.
(csütörtök)
17 00 Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó