KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
     www.kaposvar.hu  

 
KÖZZÉTÉTELI LISTÁK, HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név)Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
2. Székhely7400 Kaposvár, Szántó u. 5. 
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)7400 Kaposvár, Szántó u. 5. 
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 
6. Központi elektronikus levélcím 
7. A honlap URL-je 
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve 
10. Az ügyfélfogadás rendje 
 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti felépítés 
 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Szervezeti felépítés 
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Szervezeti felépítés 
 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) 
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je 
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje 
 

1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik 
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása 
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve 
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 
 

1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja 
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye 
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása 
 

1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve 
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) 
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve 
 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeSomogy Megyei Kormányhivatal 
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeSomogy Megyei Kormányhivatal 
 

1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye 
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége 
 

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeJogszabálylista
Szervezeti és Működési Szabályzat 
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven 
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása 
 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése 
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe 
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása 
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege 
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő 
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő 
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája 
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás 
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 
 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése 
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás 
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke 
 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke 
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja 
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei 
 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei 
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása 
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja 
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye 
 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeSzervezeti és Működési Szabályzat 
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)Szervezeti és Működési Szabályzat 
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiSzervezeti és Működési Szabályzat 
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)Szervezeti és Működési Szabályzat 
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóiSzervezeti és Működési Szabályzat 
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságaSzervezeti és Működési Szabályzat 
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeSzervezeti és Működési Szabályzat 
8. A testületi szerv üléseinek napirendjeSzervezeti és Működési Szabályzat 
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaSzervezeti és Működési Szabályzat 
 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaÜlések jegyzőkönyvei 
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)Ülések jegyzőkönyvei 
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzaÜlések jegyzőkönyvei 
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok 
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota 
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólKözgyűlési anyagok 
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól 
 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk 
 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 
 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje 
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve 
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 
 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista 
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista 
 

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Előterjesztés a 2022. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2021. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2020. évi ellenőrzési jelentésről

Előterjesztés a 2019. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2018. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2017. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2016. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2015. évi ellenőrzési jelentésről  
 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai 
 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Előterjesztés a 2022. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2021. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2020. évi ellenőrzési jelentésről

Előterjesztés a 2019. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2018. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2017. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2016. évi ellenőrzési jelentésről Előterjesztés a 2015. évi ellenőrzési jelentésről  
 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk 
 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 
 

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései2015.02.10-i ülés jegyzőkönyve
2014. évi beszámoló 
 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói2014. évi beszámoló 
 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói 
 

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 
 

II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neveTámogatások 
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljaTámogatások 
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegeTámogatások 
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyeTámogatások 
 

III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 
 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 
 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei 
 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről