ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. április 24-i ülésére6. változat
2008.04.23. 17:30
Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:


 

Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásáról

  - Rendelet tervezet
  - 01. sz. melléklet - kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege
  - 01. sz. melléklet - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 01. sz. melléklet - önkormányzat bevételei jogcím csoportonként
  - 01a sz melléklet - normatív kötött felh. támogatások
  - 01b sz melléklet - központi támogatások
  - 01c sz melléklet - átvett pénzeszközök
  - 01c.1. melléklet - átvett pénzeszközök - Panel
  - 01d sz melléklet - egyéb bevételek
  - 01e sz melléklet - építési telek-és ingatlan értékesítés
  - 02. sz. melléklet - önálló intézmények bevétele
  - 02a sz. melléklet - részben önálló intézmények bevétele
  - 02b sz melléklet - élelmezési támogatás
  - 03. sz. melléklet - önálló intézmények kiadása
  - 03a sz. melléklet - részben önálló intézmények kiadása
  - 03b sz melléklet - létszám adatok
  - 04. sz. melléklet - önkormányzati kiadások
  - 04a sz melléklet - egyéb szervezetek támogatása
  - 04b sz melléklet - szociálpolitikai feladatok
  - 05. sz. melléklet - intézmény felújítások
  - 06. sz. melléklet - lakás - nem lakás felújítások
  - 06a sz melléklet - lakás - nem lakás felújítások - Panel
  - 07. sz. melléklet - út, híd, járda felújítások
  - 08. sz. melléklet - viziközmű koncessziós felújítások
  - 09. sz. melléklet - felhalmozási kiadások
  - 10. sz. melléklet - önálló intézmények pénzmaradvány, eredmény elszámolása
  - 10a sz melléklet - részben önálló intézmények pénzmaradvány elszámolása
  - 10b sz melléklet - intézményi pénzmaradvány elvonások
  - 10c sz melléklet - intézményi gazdálkodás kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kimutatása
  - 10d sz melléklet - intézményi pénzmaradvány korrekciók
  - 11. sz. melléklet - 2007. évi mérleg - eszközök
  - 11. sz. melléklet - 2007. évi mérleg - források
  - 12. sz. melléklet - kisebbségi önkormányzatok pénzforgalmi adatai (cigány, német)
  - 12. sz. melléklet - kisebbségi önkormányzatok pénzforgalmi adatai (lengyel, horvát)
  - 13. sz. melléklet - több éves kötelezettségvállalások
  - Egyszerűsített mérleg
  - Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
  - Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, egysz. eredménykimutatás
  - 1. sz. kimutatás, a normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások alakulása
  - 2. sz. kimutatás, az önkormányzat fejlesztési célú adósságszolgálatának alakulásáról
  - 3. sz. kimutatás, a vagyoni helyzet alakulása
  - 4. sz. kimutatás, a közvetett támogatásokról
  - 5. sz. kimutatás, Intézményen belüli átszervezés miatti pénzeszköz átadás-átvételek
  - Független könyvvizsgálói vélemény és jelentés a beszámoló felülvizsgálatáról és hitelesítéséről
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a lakossági- és közületi ivóvízdíjak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásról szóló 3/2001.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés városfejlesztési és gazdaságfejlesztési gazdasági társaság alapításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító okiratainak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht. 2007. évi beszámolójának és a 2008 évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról

Bizottsági vélemények
 

Beszámoló az önkormányzat és intézményei által 2007. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről

  - táblázat
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Rippl-Rónai Józsefet ábrázoló szoborkompozíció megtervezéséről és kivitelezéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnáziumban a tejtermékgyártó szakmai képzés indításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodásról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a "Paleosochus-Krokodilokért" Alapítvány által működtetett Krokodil ZOO felújítása költségei támogatásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a közoktatási intézményfenntartó társulási szerződések meghosszabbításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Youth Football Fesztivál 2008. évi kaposvári megrendezéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés turisztikai desztináció menedzsment szervezet felállításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. körébe tartozó ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Weeber Klára Bohóc című szobrának felállításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének tetején létesítendő távközlési rendszerhez kapcsolódó, bérleti szerződés jóváhagyásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a "Kaposvári Autókiállítás" térítésmentes közterület használatáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Bástya utcai ingatlan megvásárlásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszeréről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ gépkocsi vásárlásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról
 

Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2008.I. negyedév)
 

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

  - pénzforgalmi mérleg
  - kimutatás a bevételi hátralékok alakulásáról
 

Előterjesztés pályázat befogadásához szükséges közgyűlési határozatok meghozásáról
 

Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének III/A ütem módosításával kapcsolatos koncepciókról, igényekről
 

Előterjesztés a Kaposváron kialakítandó NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központról
 

Előterjesztés a Dobó István és Mező utcák által határolt terület beépítésére vonatkozó településrendezési szerződés jóváhagyásáról
 

Előterjesztés alapítványi támogatásokról
 

Előterjesztés Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány elnökének megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról
 

Előterjesztés a Magyar Gárdával kapcsolatos állásfoglalásrólBizottsági ülések:

A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság rendkívüli ülése
2008. április 24-én (csütörtökön) 0945 órakor
Meghívó
 
A Népjóléti Bizottság rendkívüli ülése
2008. április 24-én (csütörtökön) 0745 órakor
Meghívó
 
A Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülése
2008. április 24-én (csütörtökön) 0745 órakor
Meghívó
 
A Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság rendkívüli ülése
2008. április 24-én (csütörtökön) 0930 órakor
Meghívó
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság rendkívüli ülése
2008. április 24-én (csütörtökön) 0930 órakor
Meghívó
 
Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2008. április 16.
(szerda)
1000T103. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2008. április 17.
(csütörtök)
1530I./118. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2008. április 15.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2008. április 15.
(kedd)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2008. április 17.
(csütörtök)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2008. április 15.
(kedd)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2008. április 17.
(csütörtök)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2008. április 16.
(szerda)
1500T103. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2008. április 16.
(szerda)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2008. április 14.
(hétfő)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2008. április 15.
(kedd)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2008. április 15.
(kedd)
1500   Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2008. április 17.
(csütörtök)
0900Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2008. április 17.
(csütörtök)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2008. április 15.
(kedd)
1000   Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2008. április 16.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2008. április 16.
(szerda)
1500díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2008. április 16.
(szerda)
1600díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2008. április 16.
(szerda)
1600díszterem Meghívó